czerwiec, 2021

03czer09:4809:48Łódź// Teatr CHOREA - Laboratorium Kreatywnego Działania - NABÓR Event Tagsanimatorzy kultury,chorea,edukatorzy,instruktorzy,łódź,nabór,pedagodzy,spotkanie,szkolenie,teatr chorea,warsztaty

Więcej

Szczegóły wydarzenia

Teatr CHOREA ogłasza nabór do nowego projektu!
Zapraszamy pedagogów, edukatorów, instruktorów, animatorów kultury, młodzież i seniorów oraz osoby niezależne działające w kulturze do wzięcia udziału w III edycji edukacyjnego projektu Laboratorium Kreatywnego Działania – trwającego od maja do listopada 2021.
LKD III to cykl 13 interdyscyplinarnych warsztatów i szkoleń z zakresu teatru oraz tematów z nim związanych, takich jak: reżyseria światła i dźwięku, praca nad scenografią, kostiumami, muzyką, słowem i dramaturgią spektaklu, zajęcia ruchowo-teatralne, rola pedagoga teatralnego i animatora, elementy produkcji wydarzeń kulturalnych, animacja społeczna, zasady wolontariatu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU:
http://www.chorea.com.pl/pl/home/news/629
**********
PROGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW SPECJALISTYCZNYCH:
**********
1. Szkolenie „Produkcja i promocja wydarzeń kulturalnych”
data: 15-16 maja 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania 8 godzin
miejsce: szkolenie online – przez komunikator internetowy dla zamkniętej grupy uczestników
prowadzenie: Anna Maszewska
Tematem szkolenia będą poszczególne etapy produkcji wydarzenia, organizacja pracy zespołu i zarządzanie wydarzeniami, stworzenie harmonogramu pracy, budowanie budżetów i kosztorysów, umiejętność finansowania projektów w sektorze kultury oraz techniki promocji. Uczestnicy zapoznają się również z tym, jak skutecznie dbać o ewaluację projektu oraz jak go prawidłowo rozliczyć. Podczas pierwszej części spotkania, uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaplanować produkcję wydarzenia kulturalnego czy edukacyjnego, by w trakcie jego realizacji nic ich nie zaskoczyło.
Druga część szkolenia, składać się będzie z zadań praktycznych. Uczestnicy sami stworzą wydarzenia kulturalne, które opiszą, wyznaczą odpowiednie cele i rezultaty, zaprojektują działania promocyjne, stworzą harmonogram i zbudżetują imprezę. Grupa przeanalizuje również poszczególne projekty, wskazując najbardziej newralgiczne elementy konstruowania wniosków i tworzenia wydarzeń kulturalnych.
**********
2. Szkolenie „Wolontariat w kulturze”
data: 29 maja 2021 (sobota)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 4 godziny
miejsce: sala A_227 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Anna Raczkowska
Wolontariusze to ogromne wsparcie w realizacji projektów, jednak wykorzystanie ich potencjału wymaga dobrej organizacji i współpracy. Szkolenie z podstaw funkcjonowania i rekrutacji wolontariatu, opracowane przez Annę Raczkowską, pomoże zrozumieć aspekty formalne i praktyczne prowadzenia wolontariatu. Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich zostaną omówione aspekty organizacyjne i prawne wolontariatu, podstawy zarządzania pracą grup wolontariackich, a także narzędzia ułatwiające komunikację z wolontariuszami. W drugim bloku, podjęty zostanie temat promocji idei wolontariatu, obiegu informacji oraz odpowiedniej rekrutacji kandydatów i narzędzi motywacji w pracy z wolontariuszami.
**********
3. Warsztaty „Scenografia w teatrze”
data: 5-6 czerwca 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Jola Królicka i Magdalena Milewska
Warsztat składać się będzie z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego. Część teoretyczna ma na celu zapoznanie uczestników z obszarem plastyki teatralnej jako dziedziną zainteresowań teatrologicznych, prezentację głównych kierunków rozwoju scenografii polskiej i światowej oraz przegląd historycznych przemian jakim podlegała wizualna strona spektakli teatralnych. Część praktyczna będzie polegała na wykreowaniu przez uczestników wstępnych pomysłów scenograficznych, szukaniu inspiracji, ustaleniu klimatu spektaklu, doboru i zbiórce materiałów recyklingowych do scenografii, szukaniu oryginalnych i prostych rozwiązań scenograficznych.
**********
4. Warsztaty „Kostium teatralny”
data: 26-27 czerwca 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Kinga Kubiak
Założeniem warsztatu jest kształtowanie odważnych i otwartych postaw twórczych, eksperymentowanie z technikami, doborem tkanin z drugiej ręki, modyfikowanie ubrań oraz szukanie ciekawych zastosowań plastycznych podczas projektowania i tworzenia kostiumu teatralnego i scenicznego.
**********
5. Warsztaty Master Class „Wertykalne poziomy narracji”
data: 10 lipca 2021 (sobota)
godzina: 10:00-18:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Iga Załęczna
Warsztat jest polem inicjowania działań twórczych, w celu badania możliwości poszerzania koncepcji pracy teatralnej, ruchowej, transpozycji tekstu, wewnętrznej opowieści, gestu, czy obrazu, które w bezpośredniej akcji praktycznej przepływają z jednej narracji do drugiej, powołują nowe znaczenia i stają się elementami powstającej konstrukcji teatralnej / artystycznej. To rodzaj praktyki performatywnej, która bada oraz tworzy język autorski, autonomiczny, wydobyty i osadzony w spontanicznym procesie twórczym. Język, który za pomocą technik teatralnych, pracy z ciałem, przestrzenią, dźwiękiem zdolny jest do artystycznego przetwarzania zastanej oraz tworzenia nowej rzeczywistości scenicznej. To swoiste laboratorium działań twórczych, badające relację między opowieścią, choreografią, językiem, procesem komunikacyjnym i uczestnictwem, czyniąc z tych elementów główne i równoprawne źródła ekspresji artystycznej.
Warsztat umożliwia zdobycie konkretnych narzędzi i technik teatralnych, przygotowuje do operowania językiem sztuki w sposób samodzielny, swobodny i celowy. To również zaproszenie do wzmacniania postaw twórczych w modelu kultury uważności i dialogu, modelu w którym powoływanie przestrzeni artystycznej staje się zawsze polem stwarzania oraz negocjowania relacji.
**********
6. Szkolenie „Streetworking jako przejaw prospołeczności”
data: 17-18 lipca 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Stowarzyszenie MONAR
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z definicją działań animacji społecznej i działań lokalnych, z metodami mającymi na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Poznają narzędzia do zlokalizowania i uruchomienia zasobów we własnej społeczności.
**********
7. Warsztaty Master Class „Spotkanie / Działanie / Kreacja”
data: 21-22 sierpnia 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Tomasz Rodowicz i członkowie zespołu Teatru CHOREA, warsztaty otworzy teoretyczny wstęp Wiktora Moraczewskiego dotyczący artystycznych, edukacyjnych i społecznych działań Teatru CHOREA
Przedmiotem części teoretycznej warsztatu będzie omówienie wzorcowych dla CHOREI działań, w szczególności działań edukacyjnych i społecznych. Drugim tematem tej części będzie ukazanie narzędzi jakimi zespół posługuje się w pracy dydaktycznej i artystycznej. Do prezentacji posłuży podręcznik “Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu”, który wprowadzi uczestników w część praktyczną warsztatu. Część praktyczna warsztatu będzie koncentrowała się wokół działań partnerskich, grupowych i budujących poczucie wspólnoty. Będzie składała się również z cyklu ćwiczeń uruchamiających fizyczność uczestników i poszerzających ich świadomość ciała. Cel warsztatów skoncentrowany zostanie na tym, aby uczestnicy na własnym ciele mogli doświadczyć bazowego zjawiska „chorei” – trójjedni – czyli połączenia trzech składników: działań fizycznych (ruchu), słowa (tekstu) i pieśni (dźwięku) – w jednym, spójnym działaniu. Skupimy się na używaniu wszystkich tych środków wyrazu w zintegrowanym procesie twórczym – zarówno indywidualnym jak i grupowym, a także na odkrywaniu oryginalnych możliwości twórczych każdego z uczestników.
**********
8. Warsztaty Master Class „Jestem. Społeczność”
data: 28-29 sierpnia 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Diego Pileggi oraz członkowie Fundacji Jubilo z Wrocławia
Podczas warsztatu, zespół zbuduje tematyczny, fizyczny i kreatywny pomost z projektem „Odkluczanie”, który Fundacja Jubilo rozwija w środowisku więziennym od 2015 roku, przy wsparciu Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Prowadzący zaprezentują ćwiczenia i elementy treningu wykorzystywane w trakcie rozwoju swojej pracy teatralnej i praktyki artystycznej. Poza elementami ściśle powiązanymi z treningiem aktorskim, skupią się również na sposobach prowadzenia i wykorzystywania technik teatralnych w środowiskach nieteatralnych (tj. w więzieniach, obozach dla uchodźców, w pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową czy osobami w kryzysie bezdomności). Jubilo będzie towarzyszyć uczestnikom w procesie ich osobistych poszukiwań, stawiania pytań o rolę artystów teatralnych w społeczeństwie, a także pogłębianiu, w szerszym aspekcie, zastosowania pracy organizacji w warunkach środowiska społecznego.
**********
9. Warsztaty „Reżyseria światła”
data: 4-5 września 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Tomasz Krukowski
Warsztat zakłada zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu reżyserii światła oraz z zakresu różnych technik światła scenicznego. Oświetlenie kreuje środowisko dla opowieści, a w przypadku teatru podstawą opowiadania historii są obrazy. Na warsztatach będziemy poruszać kwestię jak rozmawiać z reżyserem spektaklu, choreografem, jakie urządzenia dobierać do spektaklu, pokazu pracy, wydarzenia kulturalnego czy estradowego. Warsztaty mają nauczyć uczestników poznania urządzeń oświetleniowych, technik świecenia spektakli teatralnych, doboru aparatów oświetleniowych, mieszania kolorów. Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatu to, min.: światło a kolor, percepcja barw, oddawanie barw, źródła oświetlenia w teatrze, techniki oświetleniowe i światło kierunkowe w teatrze, efekty specjalne wywoływane przy pomocy oświetlenia.
**********
10. Warsztaty „Słowo w teatrze”
data: 2-3 października 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: sala A_218 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Michał Jóźwik
Intencja, dialog, temat, impuls. Słowo jako punkt wyjścia, punkt dojścia, wynik działania scenicznego. Czy dialog złożony z kwestii będących literami A i B może opowiadać historię, budować relację sceniczną, stanowić kontekst wydarzeń? Uwolnienie od znaczenia słowa, od zapisanego w nim komunikatu, pozwoli uczestnikom zanurzyć się w świat wewnętrzny podświadomych impulsów – pozwoli uruchomić działanie na siebie nawzajem. Posługując się podstawowymi narzędziami partnerowania na scenie: słuchaniem, dawaniem-odbieraniem, gotowością na impuls – przygotujemy grunt pod pracę nad sceną z dramatu. Mając na uwadze wszystko to, co dzieje się między postaciami bez słów, lub w uproszczonym schemacie A-B, uczestnicy rozpoczną pracę nad rozbudowanym dialogiem. Zbudują tematy wewnętrzne postaci, intencje, opiszą kontekst. Będą pracować nad scenami, w których słowo stanie się integralną, pełną znaczenia warstwą sceniczną.
**********
11. Warsztaty „Dramaturg wewnątrz spektaklu”
data: 30-31 października 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: sala A_218 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Wiktor Moraczewski
Głównym celem warsztatu będzie poszerzenie doświadczeń i umiejętności w zakresie pracy dramaturgicznej, dostarczenie wiedzy do samodzielnej pracy nad scenariuszem teatralnym i zwiększenie kompetencji w obszarze metod pracy twórczej i rozwojowej z grupą teatralną, w oparciu o wybrany tekst. Warsztat złożony będzie zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.
**********
12. Warsztaty „Muzyka w spektaklu”
data: 13 listopada 2021 (sobota)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 4 godziny
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Paweł Odorowicz / Endless Tree Production
Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji uczestników, w zakresie wykorzystywania narzędzi muzycznych oraz współczesnych technologii w pracy scenicznej i teatralnej. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się wsłuchiwania, rozpoznawania i rozumienia dźwięków, oraz budowania z nich dramaturgii. Uczestnicy dowiedzą się również, jak stworzyć muzykę na bazie instrumentów, które nie są instrumentami, a zawsze są „pod ręką”.
**********
13. Warsztaty „Reżyseria dźwięku”
data: 20-21 listopada 2021 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-14:00
czas trwania: 8 godzin
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzenie: Marcin „Dobiś” Dobijański
Warsztat ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawy akustyki pomieszczeń, elektroakustyki, technik mikrofonowania, emisji głosu i emisji instrumentów muzycznych, a także korzystania ze zdobyczy technologii we współczesnej sztuce. W teorii i w praktyce uczestnicy wraz z prowadzącym ustalą co można, czego nie należy, a czego wręcz nie wolno robić podczas pracy z dźwiękiem. Poznają fachową terminologię, która umożliwi precyzyjniejszą komunikację na płaszczyźnie reżyser-realizator, bądź artysta-realizator. Nauczą się również jak pracować z mikrofonem oraz jak stosować „sztuczki”, które uatrakcyjnią widowisko.
**********
WAŻNE INFORMACJE:
***ZAPISY:
– Zapisy prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00:
– mailowo: teatrchorea@gmail.com
– telefonicznie: +48 667 326 711 (koordynator projektu: Janusz Adam Biedrzycki)
– Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.
– W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników (imię, nazwisko, wiek).
– Do maila prosimy o załączenie potwierdzenia opłaty za uczestnictwo w warsztacie.
*** KOSZT:
– Koszt uczestnictwa w całości projektu (13 spotkań szkoleniowo-warsztatowych) wynosi 600 zł od uczestnika.
– Dla pierwszych 5 osób, które zgłoszą chęć udziału w całym cyklu szkoleniowo-warsztatowym, koszt uczestnictwa w całości projektu (13 spotkań szkoleniowo-warsztatowych) wynosi 500 zł od uczestnika.
– Są to pełne opłaty za cały cykl szkoleniowo-warsztatowy i nie mogą być pomniejszone w przypadku, kiedy uczestnik w trakcie trwania projektu (między 15 maja 2021, a 21 listopada 2021) zrezygnuje z udziału w pojedynczych szkoleniach/warsztatach.
– Koszt uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach/warsztatach czterogodzinnych wynosi 80 zł od uczestnika.
– Koszt uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach/warsztatach ośmiogodzinnych wynosi 160 zł od uczestnika.
**********
– Teatr CHOREA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły szkoleń/warsztatów ze stacjonarnych na warsztaty online, w zależności od stanu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
– Teatr CHOREA zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia oraz warsztatu po ówczesnej zgodzie wszystkich uczestników zajęć.
**********
Organizator: Teatr CHOREA
Partnerzy: Fabryka Sztuki w Łodzi, Klub Nauczyciela w Łodzi, Fundacja Jubilo
**********
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
//OFICJALNY OPIS TWÓRCÓW WYDARZENIA

Czas

(Czwartek) 09:48 - 09:48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X